“හිංසනයෙන් තොර සුන්දර හෙටක්”

May 15, 2023 | Gender Equality, Public Relations | 0 comments

ශෘංගාර රසම සෙවු

උන්මාද බඹරිඳූ

මන්ද අප සැමරූව

මදු සිහින ඇති නොවූ

සලල් ලෙස රෑ පාන

මදිසරින් නැහැවුණූ

බමර තටු සිඳලන්නෙ

කොයි කලද හිමිසඳූ

නිතිපතා ගුටි ගැහැට

විඳිනු දැක ඔබෙ දරූ

ලයිට් නැති කාමරයෙ

ඇඳ පල්ලෙ නිදි කිරූ

අම්මෙ අපි හැම මෙලෙස

කරුමයක් කිම කෙරූ

දරු පෙමත් අපෙ පෙමත්

මා මෙහිම තනි කෙරූ

කුසට අහරක් යන්තමට මෙන්

ගැටගසා මම බෙදනවා

දරුවන්ගෙ දිවි සරි කරලා දෙන

පවුරු මම දැන් බඳිනවා

තටු සිඳෙන ඒ පැයේ නම් ඔබ

මගේ ලඟ බව දන්නවා

එදිනටත් ඔබ හෙළන කඳුලැලි

මගේ දෑතින් පිසිනවා

-හංසිකා මධුෂානි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook feed

3 years ago

It is with utmost pleasure we open the registrations for the 31st Rotaract District Assembly!

Date - July 10th, 2021
Time - 10.00am onwards

Join us to celebrate the conclusion of a successful ... See more

3 years ago

As a year of challenges faced by the passion to strive as one ends successfully, the dawn of a new Rotaract era is upon us. An era of redefining Rotaract! An era of making life a living ... See more

3 years ago

Introducing the first-ever team who took their pens to word the 10th milestone of RACUSJ 🤩🔥

The Rotaract club of University of Sri Jayewardenepura proudly introduces the silent workers behind ... See more

« 1 of 4 »

Contact Us:

Email: president@racusj.com

Call Us: (+94) 77 859 3141

FOLLOW US
© 2020. All Rights Reserved by Rotaract Club of University of Sri Jayewardenepura